ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 /2564 (27 ก.ย. 64)

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 5/2564 

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2564

    ไฟล์นำเสนอ Transformation Agenda สำหรับ AIC

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564 (19/07/64)

    ไฟล์นำเสนอ eco-system ในการขายสินค้าสินค้าผู้ประกอบการ SMEs

    ไฟล์นำเสนอ แผนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่

    ไฟล์นำเสนอ แผนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดชลบุรี

    ไฟล์นำเสนอ โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดล

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบุรี

    ไฟล์นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดล

    ไฟล์นำเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

    ไฟล์นำเสนอ งานวิจัยด้านการเกษตรของ สวก. เชื่อมโยงสู่ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (AGRIBUSINESS)

 

  ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 /2564 (27 ก.ย. 64)

    ไฟล์การประชุม