icon bullet ศูนย์ AIC จังหวัด

1) เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร และภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัด 
2) บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และสร้างสรรค์ 
3) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร 
5) จัดอบรมเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
6) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 
7) ออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน อำนวยการ ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด 
8) พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับโลกในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค และ 
9) เชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์เครือข่าย AIC จังหวัด

 “ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก ศูนย์ AIC”  

         ศูนย์ AIC เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการในพื้นที่แลปงใหญ่ ดึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วม ทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้าน e-commerce, การสร้าง Story ของสินค้า, Packaging, รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบการรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายข่ายที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง และยั่งยืนสืบไป

 

 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งศูนย์ AIC และ Excellent Center ของแต่ละจังหวัด

แผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัด

แผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัด (word)