ประวัติความเป็นมา

           ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดให้ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จากผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าการพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้านทั้งการพัฒนาศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

           การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0
โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตรเป็นประธาน ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มีดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ซึ่งได้กำหนดให้ ปี 2563 เป็นปีแห่ง “เทคโนโลยีการเกษตร” จึงได้ให้แนวคิดให้มีการจัดตั้ง
“ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม สำหรับเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด โดยในปี 2563 มีเป้าหมายการจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และให้มีศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัด

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดทำโครงการจัดตั้ง
“ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)” โดยหน้าที่ของศูนย์ AIC จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยจะมีการรวบรวม
ช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เน้นการบริหารจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน e-commerce
รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบการรับรอง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้ก้าวสู่ศูนย์กลางด้านการเกษตร 4.0 ภายในปี 2563

           ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
และการร่วมลงนามในการบันทึกความร่วมมือการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)”
โดยมีภาควิชาการ สถาบันการศึกษาที่ขอเชิญเข้าร่วมการจัดตั้งศูนย์ AIC ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการเกษตรของประเทศต่อไป