icon bullet ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC

(1) จัดทำและพิจารณาแผนการดำเนินการและแผนงบประมาณ

(2) รวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และนวัตกรรม

(3) จัดให้มีระบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

(4) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม รวมถึงจัดหาแหล่งทุนสำหรับงานวิจัย

(5) กำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการของศูนย์

(6) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย การเกษตร และการลงทุน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และเครื่องจักรกลเกษตร

(7) สร้างความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์

(9) จัดตั้งคณะทำงาน หรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการได้

(10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย