icon bullet ติดต่อเรา

 

 

  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เบอร์โทร 026298971 และ 022815955 ต่อ 416