ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC เขตตรวจราชการที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (3 ธ.ค. 63)

    ไฟล์นำเสนอ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายองลกรณ์ พลบุตร (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนครสวรรค์

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกำแพงเพชร

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดพิจิตร

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดอุทัยธานี

    ไฟล์นำเสนอ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดอุทัยธานี

 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC เขตตรวจราชการที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (3 ธ.ค. 63)

    ไฟล์การประชุม