ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 /2564  (22 ก.พ. 64)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมครั้งที่ 2/2564

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

    ไฟล์นำเสนอ การลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเกษตร ของกระทรวงคมนาคม

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 1/2564 (25/01/63)

    ไฟล์นำเสนอ สรุปประเด็นรายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) (21/01/64)

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (25/01/64)  

   

 

 ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 /2564  (22 ก.พ. 64)

    ไฟล์การประชุม