ไฟล์นำเสนอ AIC ณ จังหวัดอุบลราชธานี (16 ก.ย. 63)

    ไฟล์นำเสนอ มอบนโยบาย โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดอุบลราชธานี

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดยโสธร

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดศรีสะเกษ

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดอำนาจเจริญ

    ไฟล์นำเสนอ ข้อมูลของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)

    ไฟล์นำเสนอ การบูรณาการระหว่างภาคเอกชนกับศูนย์ AIC จังหวัดอุบลราชธานี

    ไฟล์นำเสนอ โครงการประเมินความเครียดและความเสียหาของไม้ผลจากการขาดน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

    ไฟล์นำเสนอ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี

  ไฟล์วิดีโอการประชุม AIC ณ จังหวัดอุบลราชธานี (16 ก.ย. 63)

    ไฟล์การประชุม