ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2566 ( 4 ม.ค. 66)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2566

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2566

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 /2565 (31 ต.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดตาก

    ไฟล์นำเสนอ CoE จังหวัดสุพรรณบุรี

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการ 4.0 ครั้งที่ 6 /2565

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

    ไฟล์นำเสนอ ระบบบริการเชื่อมโยงข้อมูล NSW

    ไฟล์นำเสนอ IT ephyto กรมวิชาการเกษตร

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

 

 

 ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2566 ( 4 ม.ค. 66)

    ไฟล์การประชุม