ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2565 (24 ม.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2565

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2565

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 /2564 (22 พ.ย. 64)

    ไฟล์นำเสนอ สรุปผลสำรวจ AIC ปี 64 กรมส่งเสริมการเกษตร

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดระยอง

    ไฟล์นำเสนอ AIC Chula Saraburi Vertual expo 2022

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 1 /2565

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 7 /2564 

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

  

  

  ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2565 (24 ม.ค. 65)

    ไฟล์การประชุม