ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17 ธ.ค. 63)

    ไฟล์นำเสนอ กำหนดการกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 3

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดราชบุรี

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศสับปะรด (บ้านคา) จังหวัดราชบุรี

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

    ไฟล์เอกสารนำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ณ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17 ธ.ค. 63)

    ไฟล์การประชุม