ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะกรรมการ AIC ครั้งที่ 4/2563 (25 ส.ค. 63)
          ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

          เรื่องที่ 1  วาระการประชุม

          เรื่องที่ 2  รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

          เรื่องที่ 3  มอบนโยบายคณะกรรมการศูนย์ AIC โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          เรื่องที่ 4  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

          เรื่องที่ 5  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

          เรื่องที่ 6  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce

          เรื่องที่ 7  นำเสนอนความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

          เรื่องที่ 8  นำเสอนประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การลงพื้นที่เพื่อติดตามงานศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  และ จังหวัดพิษณุโลก เมือวันที่ 21 สิงหาคม 2563

          เรื่องที่ 9 นำเสนอศูนย์ AIC จังหวัดนครราชสีมา และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

          เรื่องที่ 10  นำเสนอศูนย์ AIC จังหวัดพิษณุโลก และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

   ไฟล์วีดีโอการประชุม AIC ครั้งที่ 4/2563 (25 ส.ค. 63)

           ไฟล์การประชุมคณะกรรมการเกษตร 4.0 และ คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ครั้งที่ 4/2563