การขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 7/2563

                นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ Zoom พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ หน่วยงานภาคราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน โดยการประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการ GOV Tech และ Big Data คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร และผลการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนผ่านไปยังเกษตรยุคใหม่ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอัจฉริยะและบริหารจัดการทั้งห่วงโซ่อุปทานของภาคการเกษตรฯ สู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่เกษตร 4.0

  

 

 เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 7/2563

      ความก้าวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

      ความก้าวการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ (1-15 กรกฎาคม 2563)

      ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC