พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุตรดิตถ์         

                   1 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยทลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านพิภัช ประจันเขตต์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าววัตถุประสงค์การเปิดศูนย์ฯ ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ Agritech and Innovation Center เรียกย่อว่า ศูนย์ AIC ประจำจังหวัด ให้เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกช และภาคการเกษตร สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์