ขับเคลื่อนAIC 6 จังหวัดอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล )

      วันนี้ (2พ.ย. 63 )นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์AICและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 6 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล เวลา 9.00-12.30 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยAICทั้ง6จังหวัดจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์AICแต่ละจังหวัดพร้อมกับนำเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆจากผลงานการวิจัยและพัฒนา(R&D)มาแสดงในการประชุมAICกลุ่มจังหวัดอันดามันตามนโยบายเกษตร4.0ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครม.สัญจรภาคใต้