ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 /2565 ( 31 ต.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 /2565

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 /2565

    ไฟล์นำเสนอ เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 /2565 (23 ส.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ ระบบการเตือนภัยน้ำท่วม บางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก

    ไฟล์นำเสนอ สรุปการพัฒนาวัวพันธุ์โคราชวากิว

    ไฟล์นำเสนอ RAINS for LCP Food Valley 2022

    ไฟล์นำเสนอ RAINS for Western Food Valley สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

 

 ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 /2565 ( 31 ต.ค. 65)

    ไฟล์การประชุม