ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 /2565 (23 ส.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 /2565

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 /2565

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 /2565 (31 พ.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ ธนาคารปูม้า

    ไฟล์นำเสนอ ไตรโคเดอร์มาไฟฟ์พลัส ไตรโคเดอร์มาไฟฟ์พลัส

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ครั้งที่ 3 /2565 (31 พ.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

    ไฟล์นำเสนอ คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 4 /2565

 

 ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมครั้งที่ 4 /2565 (23 ส.ค. 65)

    ไฟล์การประชุม