ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 /2565 (31 พ.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 /2565

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 /2565

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 /2565 (21 มี.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกลือทะเล

    ไฟล์นำเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิทรรศการเกลือทะเลไทยในพิธีทำขวัญเกลือ

    ไฟล์นำเสนอ เอกสารประกอบการประชุมศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกลือทะเล

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ  

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

 

 ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 /2565 (31 พ.ค. 65)

    ไฟล์การประชุม