ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 /2565 (21 มี.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 /2565

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 /2565

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2565 (24 ม.ค. 65)

    ไฟล์นำเสนอ Suwan agri innovation valley

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศบัว

    ไฟล์นำเสนอ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 2 /2565

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

 

  ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 /2565 (21 มี.ค. 65)

    ไฟล์การประชุม