ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 /2564 (19 ก.ค. 64)

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 19/07/64

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 (18/05/64)

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

    ไฟล์นำเสนอ การดําเนินงานคณะอนุกรรมการ Big Data และ Gov Tech (22/03/64)

    ไฟล์นำเสนอ HUB สินค้าเกษตรไทยออนไลน์

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการโลจิสติกส์การเกษตร

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์กลางข้อมูลการเกษตรขนาดใหญ่

    ไฟล์นำเสนอ Precision Breeding makes Precious Products Thai

    ไฟล์นำเสนอ แผน AIC กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์)

    ไฟล์นำเสนอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสระบุรี

 

  ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 /2564 (19 ก.ค. 64)

    ไฟล์การประชุม