ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 /2564  (22 มี.ค. 64)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมครั้งที่ 3/2564

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2564 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 (22/02/64)

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 

    ไฟล์นำเสนอ การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 9  

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ (ประจำเดือนมีนาคม 2564) 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 2/2564

    

  ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 /2564  (22 มี.ค. 64)

    ไฟล์การประชุม