ไฟล์ประกอบการประชุม ณ จังหวัดจันทบุรี (16 มี.ค. 64)

    ไฟล์นำเสนอ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโนยบาย

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC จังหวัดจันทบุรี

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC จังหวัดตราด

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC จังหวัดปราจีนบุรี

    ไฟล์นำเสนอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหลือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC จังหวัดสระแก้ว

 

 ไฟล์วีดีโอการประชุม ณ จังหวัดจันทบุรี (16 มี.ค. 64)

    ไฟล์การประชุม