ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2564 (25 ม.ค. 64)

    ไฟล์นำเสนอ การขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2564 ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์และ 15 แนวทางนโยบายหลัก

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 1/2564

    ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 1/2564

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ปี 2564

    ไฟล์นำเสนอ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

    ไฟล์นำเสนอ EnCo Company Profile

    ไฟล์นำเสนอ Naipramong

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

    ไฟล์นำเสนอ การพัฒนาอุตสาหกรรม และ ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปและอาหาร

    ไฟล์นำเสนอ ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563

   

 ไฟล์วีดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 /2564  (25 ม.ค. 64)

    ไฟล์การประชุม