ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 /2563  (28 ธ.ค. 63)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 /2563  (28 ธ.ค. 63)

    ไฟล์การประชุม