ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ครั้งที่ 7 / 2563 (30 พ.ย. 63)

    ไฟล์นำเสนอ ประชุม๕ระกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 7/2563

    ไฟล์นำเสนอ วาระการประชุม

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมฯ AIC ครั้งที่ 6/2563 (20 ตุลาคม 2563)

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมฯ เกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 (20 ตุลาคม 2563)

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการขับเคลื่อนพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ Big Data และ GovTech

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

         การลงพื้นที่เพื่อติดตามงานศูนย์ AIC 

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ครั้งที่ 7 / 2563 (30 พ.ย. 63)

    ไฟล์การประชุม