ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (13 พ.ย. 63)   

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

    ไฟล์นำเสนอ กำหนดการกิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

    ไฟล์นำเสนอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเชียงราย  

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดพะเยา

    ไฟล์ Zoom 

 

 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (13 พ.ย. 63)

    ไฟล์การประชุม

    ไฟล์วีดีโอ นวัตกรรมการผลิดหมูดำ (คุโรบูตะ)

    ไฟล์วีดีโอ โคขุนคำใต้