ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (12 พ.ย. 63)

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

    ไฟล์นำเสนอ กำหนดการกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่

    ไฟล์นำเสนอ AIC CHIANG MAI UNIVERSITY 8 Centers of Excellence

    ไฟล์นำเสนอ “พลังงานชุมชน-พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดลำปาง

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดลำพูน

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 

    ไฟล์ Zoom 

 

 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (12 พ.ย. 63)

    ไฟล์การประชุม

    ไฟล์วีดีโอ ทำไมต้องปูนาแจ้ห่ม

    ไฟล์วีดีโอ Pre อย.

    ไฟล์วีดีโอ เกษตรแฟร์