ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2 พ.ย. 63)

    ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 

    ไฟล์นำเสนอ การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) 

    ไฟล์นำเสนอ Fisherman village resort ภูเก็ต 

    ไฟล์นำเสนอ พัฒนาการผลิตและยกระดับกุ้งมังกร จังหวัดภูเก็ต

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดตรัง  

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดพังงา

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดระนอง 

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสตูล

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกระบี่

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดกระบี่

 

 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เขตตรวจราชการที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (2 พ.ย. 63)

    ไฟล์การประชุม