ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม ณ จังหวัดสระบุรี (22 ต.ค. 63)

    ไฟล์นำเสนอ กำหนดการตรวจราชการ ทปษ.รมว.กษ.สระบุรี 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม  

    ไฟล์นำเสนอ แผนการจัดบูธนิทรรศการ 

    ไฟล์นำเสนอ แผนการประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์ AIC สระบุรี

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ AIC สระบุรี 

    ไฟล์นำเสนอ Action Plan การขับเคลื่อน AIC สระบุรี 

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC   

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัด จังหวัดสระบุรี 

    ไฟล์นำเสนอ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลาพญากลาง) จำกัด 

    ไฟล์นำเสนอ การจัดการสุขภาพและผลผลิตโคนม โดยทีมส่งเสริมโคนมภาคเอกชน ซีพี-เมจิ จำกัด 

    ไฟล์นำเสนอ Dairy Home 

    ไฟล์นำเสนอ Dairy hub company 

 

 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม ณ จังหวัดสระบุรี (22 ต.ค. 63)

    ไฟล์การประชุม