ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 ต.ค. 63)

    ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ   

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้านการเกษตร 

    ไฟล์นำเสนอ E-Commerce สำหรับ AIC

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 24/09/63

    ไฟล์นำเสนอ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 ต.ค. 63)

    ไฟล์การประชุม