ไฟล์ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น (16 ต.ค. 63)

   ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น (16 ต.ค. 63)

    ไฟล์นำเสนอ ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น (16 ต.ค. 63) 

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดขอนแก่น

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดกาฬสินธุ์

    ไฟล์นำเสนอ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ AIC Kalasin 16.10.20

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดมหาสารคาม

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดร้อยเอ็ด

    ไฟล์นำเสนอ ความพร้อมศูนย์ AIC มทร.อีสาน วข.ร้อยเอ็ดฯ 

   

 

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น (16 ต.ค. 63)

    ไฟล์การประชุม