ไฟล์นำเสนอ AIC การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2563 (24 ก.ย. 63)

    ไฟล์นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2563 (25 ส.ค. 63)

    ไฟล์นำเสนอ ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2563

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

    ไฟล์นำเสนอ ความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness

    ไฟล์นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

    ไฟล์นำเสนอ ทีม ดีมีสุข

    ไฟล์นำเสนอ ทีม HopeLoop

    ไฟล์นำเสนอ ทีม นาทิพย์เกษม

    ไฟล์นำเสนอ ทีม QR ถุงข้าว

    ไฟล์นำเสนอ ทีม GET

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดนครปฐม

    ไฟล์นำเสนอ ศูนย์ AIC จังหวัดอุบลราชธานี

  ไฟล์วิดีโอการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2563 (24 ก.ย. 63)

    ไฟล์การประชุม