ไฟล์นำเสนอ AIC ครั้งที่ 3/2563 (11 ส.ค. 63)

          เรื่องที่ 1  วาระการประชุม

          เรื่องที่ 2  รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

          เรื่องที่ 3  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

          เรื่องที่ 4  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

          เรื่องที่ 5  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

          เรื่องที่ 6  นำเสนอนความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness

การลงพื้นที่เพื่อติดตามงานศูนย์ AIC จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม และ จังหวัดลพบุรี เมือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

          เรื่องที่ 7 นำเสนอศูนย์ AIC จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          เรื่องที่ 8  นำเสนอศูนย์ AIC ยจังหวัดลพบุรี และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรี และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

   ไฟล์วีดีโอการประชุม AIC ครั้งที่ 3/2563 (11 ส.ค. 63)

           ไฟล์การประชุม AIC ครั้งที่ 3/2563