icon bullet ไฟล์นำเสนอ AIC ครั้งที่ 2/2563 (14 ก.ค. 63)

          เรื่องที่ 1  วาระการประชุม

          เรื่องที่ 2  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          เรื่องที่ 3  รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

          เรื่องที่ 4  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

          เรื่องที่ 5  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

          เรื่องที่ 6  นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมมการขับเคลื่อน E-Commerce

          เรื่องที่ 7  การลงพื้นที่เพื่อติดตามงานศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรปราการ

          เรื่องที่ 8  นำเสนอศูนย์ AIC เชียงใหม่ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เรื่องที่ 9  นำเสนอศูนย์ AIC ยโสธร โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

          เรื่องที่ 10 นำเสนอศูนย์ AIC ยะลา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Quik WIN Bio Extract)

          เรื่องที่ 10 นำเสนอศูนย์ AIC ยะลา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Quik WIN Stingless Bee)

          เรื่องที่ 11 ผลการวิจัยด้านการเกษตรของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

   ไฟล์วีดีโอการประชุม AIC ครั้งที่ 2/2563 (14 ก.ค. 63)

           ไฟล์การประชุม AIC ครั้งที่ 2/2563

           ไฟล์นำเสนอศูนย์ AIC ยะลา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา