icon bullet ไฟล์นำเสนอ AIC ครั้งที่ 1/2563 (30 มิ.ย. 63)

          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

         รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

          ไฟล์นำเสนอ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech

          ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

          ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce

          ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าคณะการโลจิสติกส์

          ไฟล์นำเสนอการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา

          ไฟล์นำเสนอ AIC กรุงเทพฯ โดย ม.เกษตรศาสตร์

          ไฟล์นำเสนอ AIC อุบลราชธานี โดย ม.อุบลราชธานี

          ไฟล์นำเสนอ AIC นครศรีธรรมราช โดย ม.วลัยลักษณ์

   ไฟล์วีดีโอการประชุม AIC ครั้งที่ 1/2563 (30 มิ.ย. 63)

           ไฟล์การประชุม

           ไฟล์วีดีโอ ม.เกษตรศาสตร์

           ไฟล์วีดีโอ ม.เกษตรศาสตร์

           ไฟล์วีดีโอ ม.เกษตรศาสตร์

           ไฟล์วีดีโอ ม.วลัยลักษณ์