icon bullet ไฟล์ประกอบการประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และ AIC วันที่ 26 มิ.ย. 63

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดจันทบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

          ไฟล์นำเสนอ  AIC จังหวัดฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดชลบุรี (มหาวิทยาลัยบูรพา)

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดตราด (วิทยาลัยชุมชนตราด)

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดปราจีนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.ปราจีน))

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดระยอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.ระยอง))

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดสระแก้ว  (มหาวิทยาลัยบูรพา)

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดกาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี))

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดตาก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พื้นที่ตาก))

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล))

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดเพชรบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

          ไฟล์นำเสนอ AIC จังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

   ไฟล์การประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และ AIC วันที่ 26 มิ.ย. 63

           ไฟล์การประชุม