icon bullet ไฟล์ประกอบการประชุม kick off AIC วันที่ 1 มิ.ย. 63

          ไฟล์นำเสนอ AIC เพชรบุรี

          ไฟล์นำเสนอ AIC นครราชสีมา

          ไฟล์นำเสนอ AIC สงขลา

          ไฟล์นำเสนอ AIC เชียงใหม่

          ไฟล์นำเสนอ AIC พิษณุโลก

          ไฟล์นำเสนอ AIC ปทุมธานี

          ไฟล์นำเสนอคระอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce

          ไฟล์นำเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

          ไฟล์นำเสนอศูนย์ AIC 

          ไฟล์นำเสนอ มานพ โตการค้า

          คู่มือการขับเคลื่อนศูนย์ AIC

 

  วีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การดำเนินงานของ รวม.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

  วีดีทัศน์ การขับเคลื่อนศูนย์ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

   ไฟล์การประชุม kick off AIC วันที่ 1 มิ.ย. 63

           ไฟล์การประชุม ช่วงเช้า

           ไฟล์การประชุม ช่วงบ่าย