วันที่ 22/10/63 นายอลงกรณ์ พลบุตรทปษ.รมว.กษ. ในฐานะประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
AIC จังหวัดสระบุรี โดยมีศ.นพ.ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ 

ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC สระบุรี และกรรมการศูนย์AIC สระบุรี ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ อาคารสระบุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในการเสนอเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้านนวัตกรรมการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม Center of Excellence: COE โดย รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร กรรมการบริหารศูนย์AIC สระบุรี นำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ คุณภาพนม อาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ Functional Food อาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของจังหวัด จัดสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำฟาร์มโคนมเพื่องานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านSmary Dairy Farming เพื่อสานต่ออาชีพที่พ่อให้ ฟาร์มวิจัยต้นแบบ ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ Smart Farm: Precision Management สร้างนวัตกรรมด้านการผลิตโคนม ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่นสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด บริษัท แดรี่โฮม จำกัด แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น