วันนี้ (14 ก.ค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agri tech and Innovation Center : AIC) พร้อมด้วย ประธานคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) และศูนย์ AIC พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom จากกระทรวงเกษตรฯ ไปยังทั่วประเทศพร้อมกันที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้กรรมการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงฯ พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้านการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech โดย นายระพีพัฒน์ จันทรศรีวงศ์ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ โดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ การขับเคลื่อน E-Commerce โดย นายศตพล จันทร์ณรงค์ และการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) โดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ พร้อมกันนั้นได้รายงานผลการขับเคลื่อนด้านโลจิสติกส์การเกษตร โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโลจิสติกส์เกษตร ซึ่งจะปฎิรูปด้านการเกษตรไทยทั้งระบบ ตัวแทนศูนย์ AIC ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดยโสธร และจังหวัดยะลา ได้รายงานความก้าวหน้าในการนำนวัตกรรมและการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ความก้าวหน้าของศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence center) ที่จะมีการจัดตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่า 19 สถาบัน 53 แห่งทั่วประเทศที่จะแล้วเสร็จในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเกษตรของ สวก. เชื่อมโยงสู่ศูนย์ AIC ที่จะพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืนต่อไป