เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานAIC ร่วมประชุมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมAIC 3 จังหวัด ได้แก่สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์AICทั้ง3จังหวัด การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานหอการค้าพร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯโดยมีผศ.ดร.ธงชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีเกษตรในฐานะผอ.ศูนย์AICสมุทรปราการให้การต้อนรับ