เดินหน้าAIC 4จังหวัด”นครชัยบุรินทร์”เร่งพัฒนาอีสานไฮเทค 4.0 (14 ส.ค. 63)

         วันนี้ (14 สค 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตร ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีลงพื้นที่ในการตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ ห้องประชุมสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าและสภาหอการค้าจังวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วม

         ในการประชุม ได้นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ AIC ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยการนำเสนอการดำเนินงานของ AIC และ Excellence center ของจังหวัดนครราชสีมา โดย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศูนย์ จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.วรเชษฐ์ แสงสีดา ผู้อำนวยการคลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ดร.พิศมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ โดย รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์ AIC ประจำจังหวัด ในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้า และการจัดทำ Action plan ในการขับเคลื่อนศูนย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทำเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำ การบ่มเพาะเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร Smart farmer และ Young smart farmer การส่งเสริมการสร้าง Start up และ SME เกษตร เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการทำ Business matching ผลักดันผลงานการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อต่อยอดสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย ตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง บนโมเดลเกษตร 4 มิติ เกษตรพอเพียง เกษตรพาณิชย์ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรส่งออก เกษตร 4 ชนิด เกษตรอาหาร เกษตรพลังงาน เกษตรสุขภาพ เกษตรท่องเที่ยว อันนำไปสู่การปฏิรูปภาคการเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์