วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC) จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี) เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว